Lordhand

12
Philippus, de Apostel, te Hiërapolis gemarteld.

   Philippus, geboren te Bethsaïda, in Galilea, de stad van Petrus en Andreas, had eene vrouw en eene dochter, die zeer goed van leven waren. Hij werd door Christus gevonden, Die hem beval Hem als discipel te volgen, hetgeen hij zoo getrouw deed, dat, toen hij Nathanaël vond, dien ook tot Christus heeft gebracht, terwijl hij betuigde, dat hij Dien gevonden had, van Welken Mozes en de Profeten geschreven hadden, namelijk Jezus van Nazareth, den waren Messias. Van toen af heeft Philippus Christus steeds gevolgd, luisterende naar Zijne prediking en heeft Zijne wonderen gezien, totdat hij bekwaam was tot den dienst van het heilige Woord Gods, zoodat Christus hem tot een Apostel heeft aangesteld en als zoodanig heeft uitgezonden, om het Evangelie te prediken onder de joden, wat hij, gelijk de anderen, met ijver heeft verricht.
   Bij den Heere stond hij ook in groot aanzien; want bij het heerlijke wonder van de spijziging der vijf duizend menschen heeft Christus, om hem te beproeven, met hem ook daarover gesproken. Voor de Grieken, die Christus begeerden te zien, ging hij tot Christus. Verder, toen hij nog niet volmaakt was in het geloof in Christus, heeft Christus hem onderwezen in het geloof aan God, in het aangezicht van Jezus Christus, door Wien wij den Vader aanschouwen.
   Deze vrome en godzalige Apostel heeft den Heere vergezeld tot aan Zijn lijden, en, toen de Apostelen, na Christus' verrijzenis verstrooid waren, hield hij zich bij zijne mede-broederen op, totdat zij, na Christus' hemelvaart, den Heiligen Geest hadden ontvangen.
   Na de verdeeling van de landen predikte hij gedurende eenige jaren in Scythië, waar hij vele gemeenten gesticht heeft. En, aangezien hij bijzonder in Syrië en in het noorden van Azië reisde, en daar in vele steden de grondslagen des geloofs legde, kwam hij eindelijk in Phrygië, waar hij in de stad Hiërapolis en elders vele wonderen deed. De Ebionieten echter en anderen, die hardnekkig in hunne afgoderij voortgingen, hebben hem gevangen genomen, met het hoofd aan een pilaar vastgemaakt en gesteenigd, en alzoo is hij in den Heere ontslapen, en daarna in de genoemde stad Hiërapolis begraven.

Volgende verhaal

Terug index verhalen