Lordhand

20
Sommigen van de zeventig Discipelen en andere medereizigers der Apostelen.

   Prochorus, een van de zeven eerste diakenen, neef van Stefanus en metgezel van Johannes den Apostel, was opziener van de gemeente te Bithynië, heeft daarna te Antiochië geleden en is daar gestorven.
   Nikanor, mede een van de zeven diakenen, is ook om de christelijke waarheid ter dood gebracht.
   Desgrlijks Parmenas, ook een der zeven diakenen.
   Olympus was met Paulus te Rome gevangen.
   Onesiforus, een leerling van Paulus, die (zooals sommigen zeggen) bisschop is geweest van Colophon, of, volgens anderen van Coronia, is met Porphyrius, zijn mede-diensknecht, aan den Hellespont, op bevel van den stadhouder Adrianus, eerst wreed gegeeseld en daarna aan wilde paarden gebonden, en alzoo doodgesleept of verscheurd.
   Karpus, een leerling van Paulus, die hem tot opziener van de gemeente te Troas had aangesteld, is daar om het christelijk geloof omgebracht.
   Trofimus, een leerling van Paulus, is om de waarheid van Christus onthoofd.
   Apollinaris, een leerling van Petrus, is te Ravenna gedood, en wel in het derde jaar der regeering van Vespasianus.
   Maternus en Egistus, behoorde, tot de zeventig discipelen, zijn in Duitschland, te gelijk met Marianus, den diaken, om het geloof gedood.
   Hermagoras, door Petrus tot opziener der gemeente te Aquila aangesteld, heeft onder Nero geleden.
   Onesimus, Dionysius, de Areopagiter, en meer anderen zijn voor de goddelijke waarheid gestorven.

        
Volgende verhaal

Terug index verhalen